Krav om politiattest for ledere og instruktører

Musikkorpset skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn. Dessverre har det i dagens samfunn vist seg nødvendig å kontrollere voksne som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Stadig flere institusjoner og virksomheter har innført politiattest, og frivillig sektor følger etter.

Styret i Norges Musikkorps Forbund har valgt å gjøre ordningen obligatorisk og vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådde i kraft 1. oktober 2009.

I skolekorpset blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. I skolekorpset vil dette gjelde for dirigent, for alle som har verv som korpsledere, eller er ansatt som instruktører i Korpsskolen.

Innhenting av politiattest gjøres i samråd med sekretær eller nestleder
Begge representanter har taushetsplikt i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere er ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Korpset har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Søknaden om politiattest fylles ut av korpset og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Undertegnede sender søknaden til politiet.

Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til korpset.

Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til sektretær eller nestleder. Sofiemyr skolekorps skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.