Instruks Leder

 

Funksjon:LederVersjonsnr:1.1Dato:16. august 2006

 

Hovedarbeidsoppgaver:

 

 •  Administrativ leder for korpset, herunder lede korpsets virksomhet etter de til enhver tid gjeldene vedtekter, mål og prioriteringer samt vedtak fattet på årsmøter og medlemsmøter.
 •  Ansvar for fastsetting og gjennomføring av SMSKs mål og prioriteringer, både på kort og lang sikt.
 •  Ansvar for at ovennevnte mål og prioriteringer også gjennomføres og følges opp i den enkelte komité underlagt styret i SMSK.
 •  Lede, styremøter og andre arrangementer både interne og eksterne i regi av SMSK
 •  Kontaktperson mot Norges Musikkorps forbund – NMF og Norges Musikkorps Forbund, Region Sør
 • Påse at finanskomite utformer og sender søknader om økonomisk støtte til korpset. Dette gjelder:
  • Økonomisk støtte fra kommunen
  • Voksenopplæringsmidler fra NMF
  • Prosjektmidler fra NMF
  • Sponsormidler, etc

 

All rapportering, i samarbeid med sekretær, vedrørende:

 • Medlemmer i SMSK
 • Status i forbindelse med tildeling av midler, og hva midlene har blitt brukt til

 

 • Ansettelse av dirigenter, samt gjennomføre oppfølgingssamtale med musikalsk leder 1 gang per semester.
 • I samarbeid med dirigent, etablere gruppeledere i HK, samt påse at det dannes ett musikantstyre med seks representanter
 • Sørge for at disse funksjonene kommer i drift og blir hørt
 • Representere SMSK i Janitsjarringen (JR), eventuelt utpeke en annen representant.
 • Gjennomgang og fordeling av innkommen post.
 • Leder har ansvar for etablering og oppfølging av en arbeidsgruppe som er ansvarlig for arbeidet rundt rekruttering av nye musikanter. Gruppen har også sammen med Korpsleder og andre naturlig involverte komitéledere ansvar for praktisk gjennomføring av opptak og innskriving. Arbeidsgruppen skal være på plass innen 15. mars.
 • Leder har videre ansvar for at det nedsettes en arbeidsgruppe som skal planlegge og gjennomføre korpsets Juleshow. Gruppen skal være på plass på første styremøte etter årsmøtet. Oppfølgingsansvaret ligger hos leder.