Instruks Kasserer

 

Funksjon:

Kasserer

Versjonsnr:

1.1

Dato:

2009-10-08

 

 

Hovedoppgaver:

 • Ha ansvar for at foreningens midler forvaltes forsvarlig og i henhold til myndighetenes regler for frivillige og ideelle organisasjoner.
 • Ved hvert styremøte, rapportere til styret om økonomisk status og om eventuelle store avvik fra budsjett.
 • Ta del i styrets oppgaver forøvrig i henhold til vedtektene.

 

Detaljerte oppgaver:

 • Utarbeide budsjett i samarbeid med styret.
 • Sørge for at lønn til dirigenter og instruktører utbetales til rett tid.
 • Avsette skattetrekk og betale forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift til fastsatte terminer.
 • Betale regninger innen forfall..
 • Fakturering av kontingenter og annet
 • Kontere bilag.
 • Legge fram årsregnskap i revidert stand på årsmøtet.
 • Plassere midler på best mulig måte etter instruks fra styret/årsmøtet.
 • Sørge for tilstrekkelig veksel til arrangementer og at kassebeholdning håndteres på en forsvarlig måte.
 • Månedlig sjekke utestående fordringer og legge frem for styret