Instruks Dirigent

 

Funksjon:

Dirigent

Versjonsnr:

1.0

Dato:

1. november 2011

 

1. Dirigentens ansvarsområde

.                                  1.1  Dirigenten er musikkorpsets musikalske leder, med ansvar for all musikalsk aktivitet i 
hovedmusikkorpset, og med hovedansvar for rekrutterings- og aspirantopplegget.

.                                  1.2  Dirigenten har hovedansvaret for å organisere samarbeidet med instrumentallærere fra 
musikk- og kulturskolen, og for utvelgelse og veiledning av andre instruktører.

.                                  1.3  Dirigenten skal, eventuelt i samarbeid med en programkomité, sørge for at musikkorpset til 
en hver tid har et tilfredsstillende repertoar i henhold til årsplanen.

2. Styrets ansvarsområder

.                                  2.1  Musikkorpsets styre har ansvar for økonomi, instrumenter, utstyr og notearkivering, daglig 
drift og organisering i henhold til NMFs mønstervedtekter.

.                                  2.2  Styret utarbeider en langsiktig handlingsplan med konkrete mål og delmål, og skal i 
samarbeid med dirigenten utarbeide årsplaner.

.                                  2.3  Dersom musikkorpset får tilbud om medvirkning på konserter o.l. skal saken avgjøres etter 
drøfting med dirigent.

.                                  2.4  Styret skal i samarbeid med dirigenten ta konsekvensene av de mål musikkorpset har satt 
seg i handlingsplanen, ved bl.a. å ha en klar politikk med hensyn til fravær, uro på øvelsene og hjemmeøving.

3. Dirigentens plikter

.                                  3.1  Dirigenten er underlagt musikkorpsets styre, og må rette seg etter musikkorpsets vedtekter 
og lovlige fattede vedtak, så lenge disse ikke er i strid med gjeldende lov- og avtaleverk.

.                                  3.2  Dirigenten skal delta på alle øvelser, ekstraøvelser, opptredener, og arrangementer der 
musikkframførelse gjør det nødvendig.

.                                  3.3  Dirigenten skal utarbeide en musikkfaglig langtidsplan med konkrete mål og delmål. Planen 
skal forelegges styret for godkjenning i god tid før iverksetting, og skal inngå i styrets 
handlingsplan.

.                                  3.4  Dirigenten har plikt til å delta på styremøter hvor musikkfaglige tema blir berørt og når 
styret finner det nødvendig av andre grunner.

.                                  3.5  Ved arbeidsforholdets avslutning skal dirigenten levere tilbake alle musikkorpsets eiendeler.

4. Dirigentens rettigheter

.                                  4.1  Dirigenten har avgjørelsesmyndighet i saker som berører det kunstneriske og pedagogiske 
ansvar.

.                                  4.2  Dirigenten avgjør hvilke pedagogiske metoder han vil anvende i sitt arbeid med 
musikkorpset.

.                                  4.3  Dirigenten har rett til å forandre på stemmefordeling/plasseringer for å få best mulig 
balanse.

.                                  4.4  Dirigenten har forslags- og talerett på styremøter.

5. Fravær

.                                  5.1  Fravær fra aktiviteter nevnt i punkt 3.2, kan kun skje etter hjemlet eller innvilget 
permisjon fra arbeidsgiver.

.                                  5.2  Arbeidsgiver er ansvarlig for å skaffe vikar under dirigentens fravær. Dirigenten bør så langt 
mulig være behjelpelig med dette.

.                                  5.3  Vikar som er ansatt i mer enn 1 måned, overtar det musikalske ansvaret i vikarperioden.

6. Generelle vilkår

.                                  6.1  På turer og seminarer bør ikke dirigenten pålegges oppgaver som er til hinder for musikalsk 
ledelse og koordinering.

.                                  6.2  Dekning av eventuelle telefonutgifter o.l. skjer etter nærmere avtale mellom korps og 
dirigent og utbetales direkte til dirigenten mot gyldig bilag.